Nieuwbouwplan Sinnebuorren Akkrum

Advertorial

In oktober hebben wij u, door middel van een nieuwsbrief, geïnformeerd over de laatste fase van de herstructurering in Sinnebuorren. Elkien heeft hiervoor een plan gemaakt met twee woongebouwen. In het bestemmingsplan was hier al rekening mee gehouden. Met deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst op maandag 18 november 2019.

Schetsontwerp
Elkien heeft een schetsontwerp gemaakt voor twee woongebouwen met in totaal 32 appartementen, op de gronden tussen de Rakswâl en de Polsleat. Eén woongebouw (de meest zuidelijke) met 18 appartementen wordt door Elkien zelf ontwikkeld voor de sociale huursector en wordt gebouwd in 2020-2021. De noordelijke locatie met 14 appartementen wordt door Elkien verkocht aan een ontwikkelende partij en wordt gebouwd zodra de lage woningen zijn gesloopt.

Inloopbijeenkomst
Wij nodigen u graag uit voor een inloopbijeenkomst, waarin Elkien en de gemeente Heerenveen de plannen en de procedures toelichten, en daarop kan worden gereageerd.
De inloopbijeenkomst is de start van de planologische procedure en de inspraak.
Datum: maandag 18 november 2019
Tijd: vanaf 17:00 – 19:30
Locatie: Mienskipssintrum Leppehiem UTD/FCE-zaal

Inspraak
Het schetsontwerp en een concept-beeldkwaliteitsplan, dat dient als toetsingskader voor welstand, liggen vanaf vandaag gedurende 4 weken ter inzage in de Bibliotheek Boarnswal 15 Akkrum
Binnen deze termijn kan een schriftelijke reactie op de plannen worden gegeven bij burgemeester en wethouders van Heerenveen, Postbus 15000, 8440 GS Heerenveen, of per email op inspraak@heerenveen.nl, onder vermelding van “Sinnebuorren Akkrum”.

Informatie
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, neem dan contact op met Mart Lenis:
Tel 0513 – 617 617 m.lenis@heerenveen.nl
 

Sinnebuorren Sinnebuorren