Diajûn Stifting Akkrum Ald en Nij

woensdag 6 november - 19.30 uur - Leppehiem

De Stifting Akkrum Ald en Nij hâldt him dwaande mei it sammeljen fan foto’s, kranteknipsels, dokuminten en oar materiaal oangeande it doe en no fan Akkrum.
Foar de twadde kear dit jier stelt Akkrum Ald en Nij stipers en oare belangstellenden yn ‘e gelegenheid mear te witten te kommen oer it ferline fan Akkrum troch in ‘diajûn’.
Foar it skoft: ‘Winkelje yn Akkrum en Nes, sa’n 50 jier ferlyn’. It tal winkels is lang net mear sa grut as yn it ferline. De tiid fan mear as ien bakkers-, griente- en slachterswinkel is al lang foarby. Heech tiid om ris werom te sjen.
Nei it skoft wurdt der in tal filmkes draaid, b.g.: de yntrede fan boargemaster J. Anker, de folksfermaken, palmsnein. Ek wurdt der in film fertoand fan in personielsreiske fan eksportslachterij FCE (1954).
Al mei al stof genôch foar in noflike, smoute jûn, dy’t holden wurdt op woansdei 6 novimber 2013, de jûns om healwei achten yn de rekreaasjeseal fan Mienskipssintrum Leppehiem oan ‘e Leppedyk te Akkrum. En tink derom: Fol = Fol.

Reacties
Reactie: (P deJong)
25-11-2019, 19:27
Pier:heb jou een aantal aantekeningen gestuurd ,met daarop de Filiaal stege nu smids stege ? smid Westhof woonde verder op nu supermarkt. in de oorlog de gaarkeuken . bij fce of de zuivel fabriek gekookt

Reactie: (Pier)
23-8-2019, 09:38
De melksalon was in de Buorren, op de plaats waar tegenwoordig Bakker Boonstra gevestigd is. Dat was dus niet een zuivelfabriek.

Reactie: (Henk H. Dijkstra)
7-8-2019, 17:23
Mijn grootvader, Homme Sytzes de Jong, was omstreeks 1904 chef van het Filiaal van de zuivelfabriek te Akkrum. Mijn grootmoeder noemde dat altijd de 'melksalon'. Was dit filiaal in de zuivelfabriek, of in een apart pand in het dorp?